Käsitöitä taidolla, tiedolla ja tunteella

Oletko ikinä miettinyt, mitä kaikkea käsityösi sinusta kertovat? Onko sinulla usein kiire saada käsityö valmiiksi tai puratko aina virheen havaittuasi? Oletko tyylillesi uskollinen myös käsitöitä tehdessä vai teetkö mieluummin muille lahjaksi? Mitä käsitöilläsi ilmaiset?

Käsityö on inhimillistä tekemistä ja ilmiö, joka peilaa kulttuuriamme ja tekijän arvoja suhteessa luontoon, toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Nykypäivänä käsityö saa yhä moninaisempia ulottuvuuksia eikä tekeminen perustu enää vain tarpeeseen kuten sata vuotta sitten. Käsityöilmaisu käsitettä on kuvattu käsityöprosessissa ja tuotteessa välittyvinä merkityksinä, joita käsityöntekijä ilmaisee tietoisesti ja tiedostamattaan. Käsitöihin tallentuu niin muistoja, tunteita kuin tekijän taitoa.

Käsityöilmaisu

Käsityöilmaisu on käsitteenä monitulkintainen ja kuvastaa tekijän taitoja, tietoa ja arvoja sekä heijastaa käsityöhön liitettyjä mielleyhtymiä esimerkiksi taiteeseen tai kestävään kehitykseen. Käsityöilmaisuun liitetyt taidon merkitykset ilmentävät laaja-alaisia elämäntaitoja yksittäisten käsityöteknisten taitojen ja itsensä kehittämisen rinnalla. Käsityöt kuvastavat tekijänsä persoonallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, mutta myös malttamattomuutta ja tyytymättömyyttä itseensä. Täydellisyyden tavoittelu ja valmiiksi saattamisen ripeys ovat tunnusomaisia piirteitä, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi itselleen helpon ja nopean tekniikan valintana tai kasana aloitettuja, mutta kesken jääneitä töitä.

Käsityön prosessiluonne

Toisaalta käsityöprosessi opettaa tekijälleen keskeneräisyyden sietokykyä ja lisää ymmärrystä tuotteen elinkaaren vaiheista. Kestävän kehityksen arvot heijastuvat kierrätysmateriaalien käytössä sekä asenteessa paikata ja korjata rikkimennyt tai kulunut. Käsityöt ilmentävät tekijän itselleen antamaa arvoa ja aikaa tehdä käsitöitä; jollekin käsityöt ovat keskittymiskeino, toiselle päivän ensimmäinen hetki pysähtyä. Tieto ja oppiminen ilmenevät toteutustapojen luovuutena, eri tekniikoiden soveltamisena ja omatoimisena ohjeiden kehittämisenä. Käsityön hiljaista tietoa siirretään sukupolvelta toiselle ja suvussa kulkeneita käsityöperinteitä pidetään merkityksellisinä ja niitä halutaan jatkaa.

Käytännöllistä ja kaunista

Vaikka nykypäivänä käsityön tekeminen ei perustu vain tarpeeseen, pidetään käytännöllisyyttä yhä itseilmaisua merkityksellisempänä perustana käsitöiden tekemiselle. Käsityöilmaisua kuvaavat esteettiset merkitykset liittyvät niin vuodenaikojen vaihteluun, arjen ilmiöihin kuin tekijän suunnittelulle asettamiin lähtökohtiin. Viime vuosina suosiota on nostanut myös esteettisiin merkityksiin pohjautuvat tekniikat kuten makramee ja ryijy, jotka koristavatkin yhä useamman kotia. Itseilmaisussa korostuva kauneuden käsitys voidaan nähdä sekä käsityön itseisarvona että taitoa kuvaavana määreenä: taidokkaasti tehty käsityö mielletään usein kauniiksi.

Käsityöt elämäntapana

Monelle käsityöt ovat elämäntapa, osa minäkuvaa ja materiaalista kokemusmaailmaa, mikä tuottaa hyvinvointia monin eri tavoin. Käsityöilmaisuun liitetyt merkitykset ja arvot heijastavatkin kokonaisvaltaista humaania olemassaoloa ja kokemusta maailmasta, jossa käsin tekeminen edistää elämänlaatua ja vahvistaa tunne-elämää. Käsityö on inhimillistä tekemistä ja käsityöilmaisun tarkastelu tuo esille sen ihmisyyden. Kun katsot työtä käsissäsi seuraavan kerran, pysähdy hetkeksi miettimään, mitä kaikkea se ilmaiseekaan.

Teksti Beisa Vilkman. Kuvat Bikri Patrikainen & Beisa Vilkman, kuvan neuleet Piitu Nykopp.

Kirjoittaja tarkastelee pro gradu -tutkimuksessaan käsityöilmaisuun kytkeytyviä merkityksiä käsityöopettajaopiskelijoiden kirjoitelmissa, ja suoritti syksyllä 2020 käsityönopettajaopintoihin kuuluvaa syventävää harjoittelua työväenopistossa.